skip to Main Content
Bezpečnostní plomby a manipulační Systémy. KATALOGY

LeghornGroup: prosazuje a provádí politiku respektu ve světě výroby a prodeje bezpečnostních plomb

Nádherný západ slunce, úsměv v očích dítěte, klid duše: to je jen několik příkladů, které nám ukazují, že všechny nejlepší věci v životě nelze vlastnit. Můžeme se z nich jen těšit a v rámci svých možností udělat vše pro jejich zachování.

Respekt je hlavní zakládní hodnotou, na které jsou založeny všechny aktivity LeghornGroup: respekt k jednotlivci, ke komunitě, se kterou se stýkáme a k jejímuž rozvoji aktivně přispíváme, a v neposlední řadě respekt k životnímu prostředí a jeho zdrojům.

Společnost LeghornGroup vždy velmi silně pociťovala veškerou odpovědnost, která se vztahuje k její roli globálního výrobce bezpečnostních zařízení a bezpečnostních plomb , od sociální odpovědnosti, přes bezpečnost na pracovišti až po ekologii.

Činy jsou silnější než slova. Proto následuje velmi stručné shrnutí hlavních akcí a konkrétních opatření realizovaných LeghornGroup na podporu politiky ohleduplnosti k životnímu prostředí a jeho zdrojům.

Snížení = používat méně zdrojů

LeghornGroup realizuje  konkrétní snížení původního odpadu prostřednictvím přijetí vhodných vzorců chování, od pokynů svým zaměstnancům pro účelné využívání energie (voda, elektřina, plyn, ale také inkousty a papír) v pracovních prostorách, až po používání  vlastních  produktů z plastu, kovu a elektronických zařízení vedoucí ke zvýšení výkonu, a to bez snížení kvality a to prostřednictvím neustálého procesu revizí a vysokého technického standardu výrobků

S ohledem na snížení plastového odpadu, a tím i  CO2 stopy, společnost LeghornGroup po celá léta prováděla výzkumné a vývojové aktivity, které vedly k vytvoření opakovaně použitelných plomb s vysokým technologickým standardem , který je schopný  nabídnout nejvyšší úroveň zabezpečení.

Podobně se vyvíjejí i bezpečnostní plomby vyráběné z biologicky odbouratelného plastu. Na rozdíl od jiných plastů tento typ polymeru  nevyžaduje recyklaci, ale pokud je správně tříděn a oddělen od ostatních odpadů, může se  rozložit a znovu být vrácen do životního prostředí. LeghornGroup se snaží optimalizovat výrobní procesy tak, aby bylo dosaženo biologicky odbouratelného plastového produktu, který je schopen splnit technicko-funkční požadavky požadované pro jakoukoli bezpečnostní aplikaci a použití.

Zavedením těchto typů bezpečnostních plomb ( opakovaně použitelných nebo biologicky rozložitelných) jsou umožněny i nové funkce, jako je sledovatelnost zboží, což se promítá do snížení počtu výrobených jednorázových plomb a snížení  velkého množství materiálu, tj. plastového odpadu a CO2.

Opětovné použití = obnova a znovu použítí jednotlivých produktů

LeghornGroup nejen podporuje opětovné použití zboží v běžném kancelářském provozu (například jednoduše při opětovném použití papíru, nebo dokonce nábytku), ale především využívá v maximální možné míře   recyklovavatelné  obaly a dovezené palety před koncem jejich životnosti  při vlastním balicím procesu . Vzhledem k vysokým objemům v průběhu celého roku je dopad tohoto opatření velmi vysoký

Recyklování = transformovat prostřednictvím průmyslových procesů odpadní materiál na novou surovinu, kterou lze znovu zavést do výrobního cyklu

V rámci svých výrobních procesů plastových nebo kovových plomb LeghornGroup využívá 100 % výrobního odpadu.

Plastové plomby vyráběné společností LeghornGroup obsahují minimálně 30 % postindustriálních recyklovaných plastů, tedy plastů získaných z výrobního odpadu, což je vlastnost, která je v souladu s certifikací u CSI. Značka CSI pro výrobky z recyklovatelných materiálů umožňuje prokázat shodu s referenční normou (EN 13430 pro obaly) přijatou EU v směrnici 94/62, která je  zahrnuta do Kodexu životního prostředí.

Používáním postindustriálních recyklovaných plastů se aktivně přispívá ke snižování spotřeby fosilních surovin.

LeghornGroup ve svých produktech nepoužívá nerecyklovatelné plasty (například polylaminované materiály, termosetové plasty nebo elastomery).

Připomínka = třídění odpadu

Našim zákazníkům poskytujeme všechny informace potřebné k řádné likvidaci produktu i obalu po použití, čímž aktivně přispíváme k filozofii LeghornGroup týkajíí se snižování ekologické stopy.

Zejména upravujeme všechny výrobní formy tak, aby na jediném výrobku byly vyznačeny Möbiovy proužky, trojúhelník složený ze 3 šipek, které jsou  vzájemně propojeny a jsou doplněny kombinací čísel od 1 do 7 a akronymy, které identifikují různé polymery, z nichž je vyroben specifický materiál. Tato značka je potvrzením toho, že vše odpovídá  konkrétním směrnicím, včetně rozhodnutí Evropské komise ze dne 28. ledna 1997 a evropské směrnice 94/62/ES,  následně novelizovánou  směrnicí (EU) 2018/852.

Od roku 2023 LeghornGroup propaguje kampaň za vědomé používání bezpečnostní plomb (kampaň RE-PACK TEAM) mezi svými zákazníky a posílá všem  v každé zásilce  tašku, která má být doručena terénním pracovníkům. Ti při odstranění plomby  z nákladu nebo z předmětu vloží tuto plombu do přiloženého speciálního pytle, čímž se zabrání úniku plastu nebo kovu do životního prostředí.

Obnovitelnost = rekuperace energie

LeghornGroup věnuje zvláštní pozornost energeticky úsporným operacím. Spotřeba energie je jak ve výrobě, tak v kancelářích na minimu a nejsou překračovány platné emisní normy.

LeghornGroup dále preferuje produkty a služby společností dbající na udržitelnost zdrojů , o čemž svědčí i výběr dodavatele energie, který dodává energii ze 100% obnovitelných zdrojů (E-CO).

Jako mezinárodní výrobce bezpečnostních plomb má společnost LeghornGroup odpovědnost za používání materiálů a procesů šetrných k životnímu prostředí a ke snížení dopadu svých aktivit na svět, aktivaci výrobního a obchodního modelu mezi všemi subjekty s nimiž spolupracuje  a to  na základě dohodnutých pravidel o oběhovém hospodářství, které silně kontrastují s kulturou vyhazování. Toto poselství je  dnes naléhavější a potřebnější než kdy jindy.

Vyhledat